Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en disclaimer en deze te hebben aanvaard.

1. Dienstverlening

1.1 Watshap Foodservice heeft als doel om maaltijden te bereiden en te bezorgen die van te voren via de website besteld kunnen worden.

1.2 Een bestelling is gedaan als je een bevestiging per mail of WhatsApp hebt ontvangen.

1.3 Het staat Watshap Foodservice te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.

1.4 Je kunt je bestelling vanaf maandag tot uiterlijk donderdag voorafgaand aan de nieuwe week tot 12.00uur doen.

1.5 Een bestelling annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 2 dagen voor het bezorgmoment. Annuleer je na deze periode de bestelling dan zal de volledige bestelling in rekening worden gebracht. 

 

2. Account

Op dit moment kan je bestellen zonder account en kan je veilig online afrekenen met iDeal of Bankoverschrijving.

Komende update: 

2.1 Voordat je kunt bestellen, dien je je te registreren met de volgende gegevens: je naam, adres, (een eventueel alternatief bezorgadres), e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je bestellingen.

2.2 Je staat er voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je tijdig aan Watshap Foodservice door te geven, omdat anders je bestelling of de afrekening niet goed kan gaan.

2.3. Het staat Watshap Foodservice te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door middel van het opgegeven e-mail adres.

2.4. Bij het aanmaken van een account krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord die je kunt gebruiken voor het opgeven van je bestelling en het inzien van je eigen bestelpagina.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aan de dienstverlening van Watshap Foodservice wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.

3.2 Watshap Foodservice garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Watshap Foodservice geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of 

gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

3.3 Watshap Foodservice behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.

3.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

3.5 Watshap Foodservice is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Watshap Foodservice en/of onze bestuurders.

3.6 Watshap Foodservice is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

3.7 Watshap Foodservice heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een tekstbericht, e-mail bericht of telefonisch te annuleren. Reeds gedane betalingen m.b.t. deze bestellingen zullen worden gerestitueerd, zonder daarvoor ten opzichte van jou verder aansprakelijk te worden.

3.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Watshap Foodservice daar van tevoren op de hoogte van hebt gesteld, en Watshap Foodservice kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

3.9 Je vrijwaart Watshap Foodservice voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

4. Prijs en betaling

4.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.

4.2 De verschuldigde betaling kan via iDeal of Bankoverschrijving worden voldaan bij het plaatsen van de bestelling. Is dit niet mogelijk in verband met het hebben van geen internet bankieren, dan kan er een uitzondering worden gemaakt door het bedrag contant af te rekenen bij de bezorging.

4.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

 

5. Privacy

5.1 Watshap Foodservice verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn.

5.3 We bewaren en verwerken je persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

5.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via de mail. Uitgebreide informatie over privacy staat op de privacyverklaring pagina.

 

6. Algemeen

6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

6.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

6.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Watshap Foodservice worden overgedragen, heeft Watshap Foodservice het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.